Opdracht details:

Top Freelancers

Senior Information Engineer

 • Type opdrachtRemote en op locatie
 • Job Duur6 t/m 12 maanden
 • Project NiveauSenior niveau
 • Verwachte startdatum*---OPDRACHT GESLOTEN---
 • Gelderland
 • €97,00 - €107,00
 • ---OPDRACHT GESLOTEN---

De vacature

Het team OZON is op zoek naar een Senior Information Engineer.

Ozon vervult een belangrijke rol in het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Omgevingsdocumenten beschikbaar te stellen. Op basis van de API’s van Ozon is het mogelijk Omgevingsdocumenten te bekijken in de Viewer Regels op de kaart. Daarnaast maken ze een koppeling met Toepasbare Regels mogelijk waarmee burgers worden geholpen bij het aanvragen van een vergunning.

Het Ozon team maakt binnen het Kadaster onderdeel uit van de Operationele Beheer Organisatie DSO-LV (OBO). De OBO DSO-LV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en doorontwikkeling van vijf voorzieningen die onderdeel uitmaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet:

 • Ozon (ontsluiten omgevingsdocumenten);
 • Informatiehuis Ruimte (ontsluiten ruimtelijke plannen);
 • Viewer Regels en Kaart (front-end om plannen weer te geven);
 • Stelselcatalogus (ontsluiten en beheren begrippen, waardenlijsten en metadata).
 • TBO-monitoring (monitoren van het Stelsel en haar componenten).

De teams binnen de OBO werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. Wij zoeken een Senior Information Engineer voor de component Ozon.

Ozon wordt ontwikkeld op basis van een microservices architectuur conform het separation of concerns en API-first principe. Microservices zijn in hoge mate van elkaar ontkoppeld en communiceren onderling zowel synchroon als asynchroon. Betrouwbaarheid, performance en hoge beschikbaarheid zijn hierbij van cruciaal belang omdat andere componenten in het DSO-LV afhankelijk zijn van de Ozon componenten. De ontwikkeling van de component Ozon is onderdeel van het Programma Digitaal Stelsel Omgevingswet. In dat programma werken verschillende projecten en organisaties samen op basis van de Safe/Agile methodiek. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 

 • Werken in een SAFe/Agile omgeving (o.a. deelnemen aan Scrum en Program Increment events);
 • Analyseren en specificeren van benodigde ketenbrede Business Features;
 • Gebruikerswensen vertalen naar user stories;
 • Afstemmen met Product Owner en Software Architect;
 • Functionele specificaties leveren voor de ontwikkelaars;
 • Bijdragen aan goed  te onderhouden en te beheren systemen;
 • Verantwoordelijk voor systeemdocumentatie;
 • Bijdragen aan testautomatisering;

 

Eisen:

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 20 september 2021 of zo spoedig mogelijk tot en met 28 februari 2022 voor 36-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel 2 keer worden verlengd met 3 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

  De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.
 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina’s A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina’s bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.
  Eisen die gesteld worden aan de kandidaat. De kandidaat heeft:
  • Aantoonbaar Academisch of HBO werk- en denkniveau;
  • Taalniveau Nederlands minimaal B2;
  • Minimaal 5 jaar ervaring met Requirements engineering, story mapping en user stories.
  • Aantoonbare kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met SAFe/Agile, Scrum en DevOps;
  • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en
  omgevingen met een politiek/bestuurlijk karakter;
  • Ervaring met het merendeel van de volgende tools en technieken:
  o UML;
  o XML/GML;
  o GeoJson;
  o API development;
  o Enterprise Architect;
  o XML Spy;
  o SoapUI;
  o Postman;
  o Git;
  o Jira;
  o Miro;

  Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:
  • Resultaatgericht;
  • Helicopterview;
  • Stressbestendig
  • Besluitvaardig en vasthoudend; kan zijn/haar eigen pad trekken in complex krachtenveld;
  • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief;
  • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk;
  • Klantgericht;
  • Proactief en initiatiefrijk;
  • Teamspeler;
  • Analytisch vermogen.

Gunningscriteria:

 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

 

Opdracht categorieën:

Benodigd voor deze freelance IT opdracht:

Verwachte startdatum van het project

20 September 2021